บริษัท โฮม สุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงใหม่) ได้รับรางวัลจาก โครงการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2566

บริษัท โฮม สุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงใหม่) ได้รับรางวัลจาก โครงการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 บริษัท โฮม สุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงใหม่) ได้รับรางวัลจาก โครงการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดย ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประจำปี 2566 ดังนี้


1.รางวัลสถานประกอบกิจการที่จัดทำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี(GLP)

2.รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ ปีที่ 4

3.รางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการแรงงานที่ดีในภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาด COVID-19

 

โฮม สุขภัณฑ์ สัญญาจะรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพด้านแรงงานให้ดียิ่งขึ้นไป