มอบกระเป๋าผ้า ให้แก่ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่

มอบกระเป๋าผ้า ให้แก่ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่

มอบกระเป๋าผ้า ให้แก่ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่

                โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมให้แก่ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และองค์กรอื่นๆ ได้มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ทางศูนย์ได้จัดโครงการ “คตีล้านนา มหากุศล” (CSR เชียงใหม่สายใยบุญ) กิจกรรม Live ผ่านเพจ CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งในเดือนสิงหาคม (ในหัวข้อ “หัวออกแม่แชร์ซาวบาท” เพื่อช่วยเหลือแม่ที่ประสบปัญหาทางสังคมซึ่งได้รับผลกระทบโควิด-19 (แม่ผู้ยากไร้ แม่เลี้ยงเดี่ยว แม่วัยใส แม่พิการ พ่อเลี้ยงเดี่ยว) โฮมสุขภัณฑ์ร่วมบริจาคของรางวัลการทำกิจกรรม กระเป๋าผ้า (โฮมสุขภัณฑ์) จำนวน 50 ใบ