โฮมสุขภัณฑ์ เดินหน้าขับเคลื่อนแผนงานด้านความยั่งยืน ชวนคุณรักษ์โลก ด้วยแคมเปญแรก “ลด ใช้ ถุงพลาสติก ”

โฮมสุขภัณฑ์ เดินหน้าขับเคลื่อนแผนงานด้านความยั่งยืน ชวนคุณรักษ์โลก ด้วยแคมเปญแรก “ลด ใช้ ถุงพลาสติก ”


โฮมสุขภัณฑ์ เดินหน้าขับเคลื่อนแผนงานด้านความยั่งยืน ด้วยโครงการ  “โฮมสุขภัณฑ์ Go Green โดยมีเป้าหมาย การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance : ESG) เพื่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืน  เริ่มต้นแคมเปญแรก  “ลด ใช้ ถุง” ทุกวันอังคาร เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่กำลังจะล้นโลกรวมทั้งลดผลกระทบต่างๆจาก ขยะพลาสติก

“ขยะพลาสติก” กลายเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอันดับต้น ๆ ของโลกเพราะต้องใช้เวลาย่อยสลายนานกว่า 400-450 ปี ดังนั้น หลายๆประเทศจึงพยายามที่จะหาวิธีการ ลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติก หรือ “ขยะพลาสติก” 

รวมทั้งประเทศไทย ที่มีหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือในการ ลด ละ เลิก ใช้ เพื่อให้เกิด ขยะพลาสติกน้อยที่สุด

มีข้อมูลว่า ประเทศไทย มีปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วมีมากถึง 45,000 ล้านใบต่อปี ทำให้มีขยะพลาสติกมากถึง 80 ล้านใบต่อวัน  ประเทศไทยได้มีการกำหนด Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561- 2573 โดยมี 2 เป้าหมาย คือ                                         

1. การลดและเลิกใช้พลาสติกเป้าหมายด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม          

2. การนำขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี 2570

 

ในช่วง 3ปี ที่ผ่านมา หน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือในการการจัดการขยะพลาสติกและลดใช้ถุงพลาสติก ตาม Roadmap ของรัฐบาล ผลของการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในระยะที่ 1 ภายใน 3 ปี ประเทศไทย สามารถลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้กว่า 1 แสนตัน ซึ่งทางรัฐบาลเตรียมดำเนินการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ตั้งเป้านำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้ 100% ภายในปี 2570

โฮมสุขภัณฑ์ บริษัทจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่งบ้าน ดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 43 ปี จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เพื่อร่วมสร้างโลกในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิม ด้วยการขับเคลื่อนแผนงานด้านความยั่งยืน ด้วยโครงการ “โฮมสุขภัณฑ์ Go Green ร่วมรักษ์โลกไปด้วยกัน เริ่มต้นแคมเปญแรก ลด ใช้ ถุง รณรงค์ให้ลูกค้า ลดใช้ถุงพลาสติก ทุกวันอังคาร และสนับสนุนให้ใช้ถุงซ้ำ รวมทั้งชวนเชิญ ลูกค้าทุกท่าน พกถุงผ้ามาช้อปปิ้ง เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ ลดขยะพลาสติกให้มากที่สุด