ตำแหน่งงานว่าง

ลักษณะงาน
-วางแผนการตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลการปฎิบัติงานตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนงานตรวจสอบที่กำหนด
-กำกับดูแลการจัดทำบันทึกสรุปผลการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน
-ร่วมประชุมสรุปความคิดเห็นกับผู้บริหารเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ เพื่อหาข้อสรุปในการปรับปรุงแก้ไขการปฎิบัติงานตามข้อเสนอแนะ ในบันทึกสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
-กำกับดูแลและสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
-กำกับดูแลการตรวจติดตามการแก้ไขปรับปรุง แก้ไขการปฎิบัติงานของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อตกลงของผู้รับการการตรวจสอบ ตามที่ระบุในรายงานผลการตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการปรับปรุงแก้ไขการปฎิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้
คุณสมบัติ
- ชาย หรือ หญิง อายุ 30 ถึง 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
-มีทักษะในการสื่อสาร และการแก้ไขปัญหา รวมทั้งมีความรับผิดชอบ
- มีความซื่อสัตย์ยืดหยุ่น ปรับตัวตามสถานการณ์ได้ดี
-มีทัศนคติเป็นบวก สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและทำงานที่ได้รับมอบหมายตามเป้าหมายและเวลาที่กำหนดได้ดี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
ลักษณะงาน
- วางแผนและบริหารจัดการงานการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การรับผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บ และการจำหน่าย
- ควบคุมราคาขาย และอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับผลิตภัณฑ์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์
- วิเคราะห์การตลาด คู่ธุรกิจ และคู่แข่ง สำหรับผลิตภัณฑ์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์
- ประสานงานกับหน่วยงานขาย หน่วยงานการตลาด หน่วยงานคลังสินค้า เพื่อสนับสนุนให้การขายเป็นไปตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือการตลาด
-มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี อายุไม่เกิน 35 ปี
-สามารถคิดวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ในเชิงลึกได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
-กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ กล้านำเสนอ
-มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
-สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้
-หากมีความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านงานขาย
- วางแผนพัฒนาศักยภาพของทีมให้สามารถบรรลุยอดขายตามเป้าหมายของบริษัท
- คิดเทคนิคการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย

คุณสมบัติ
-เพศ ชาย/หญิง

-การศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

-มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์

-กระตือรือร้น และบริหารงานภายใต้ความกดดันได้ดี

-มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- รักงานบริการ และมีประสบการณ์ด้านงานขาย
- มีความรับผิดชอบสูง

ลักษณะงาน
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องของฝ่ายบุคคลและธุรการให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนงาน
-ตรวจสอบงานบุคคล ตั้งแต่กฎระเบียบการบริหารงานบุคคลทั้งหมดตั้งแต่การรับพนักงานเข้าใหม่การมีสวัสดิการ ตลอดจนกระทั่งพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
- กำกับดูแล, ตรวจสอบ, วางแผนงาน และประมาณการค่าใช้จ่ายของฝ่ายบุคคลและธุรการ ให้เป็นไปตามแผนงบประมาณของบริษัทฯ
- ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง, ชี้แจง, รายงาน, เสนอแนะ, แนวทางแก้ไขในปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานต่อที่ประชุม และรับนโยบายมาปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
- กำกับดูแลงานของฝ่ายบุคคล เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านการวางแผนกำลังคน, งานด้านการบริหารค่าตอบแทน, งานด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร, งานด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ, งานด้านสรรหาว่าจ้างบุคลากร, กำกับดูแลนักศึกษาฝึกงาน เป็นต้น
- กำกับดูแลงานของฝ่ายธุรการ เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านธุรการทั่วไป, งานด้านปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริษัท
- ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท Outsource ด้าน รปภ.
- ดูแลและประสานงานกับบริษัทประกันเกี่ยวกับการประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท
- ดูแลรถของบริษัท ต่อภาษี พรบ รถยนต์ , ติดต่องานราชการ และงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
-เพศ ชาย

-การศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์,รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 7 ปี เป็นประสบการณ์ด้านงาน HR ในระดับผู้บริหารอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

-มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน เป็นอย่างดี

-มีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล

-กระตือรือร้น และบริหารงานภายใต้ความกดดันได้ดี,สามารถจัดลำดับความสำคัญได้

-มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

ลักษณะงาน
-ตรวจเช็คจำนวน ชนิด ประเภท ของสินค้าที่จะทำการจัดส่งให้ถูกต้องที่ระบุใน เอกสารการส่งสินค้า
-นำสินค้าที่ตรวจเช็คที่ถูกต้องแล้วขึ้นรถเพื่อทำการจัดส่งให้ลูกค้าพร้อมบริการที่ดี

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
-รักในงานบริการ
-ขยัน อดทนในการทำงาน
-ร่างกายแข็งแรง

TOP