ตำแหน่งงานที่สมัคร*
อัตราเงินเดือนที่ต้องการ*
 
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล**
(ภาษาไทย)*
(ภาษาอังกฤษ)*
ชื่อเล่น**
(ภาษาไทย)* (ภาษาอังกฤษ)*
วัน/เดือน/ปี เกิด* อายุ*
เชื้อชาติ* สัญชาติ*
ศาสนา*
ส่วนสูง* น้ำหนัก
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน*
ที่อยู่ปัจจุบัน*
โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ*
อีเมล์* บัตรประชาชนเลขที่*
การเกณฑ์ทหาร  ได้รับการยกเว้น ผ่านการเรียน รด. ผ่านการเกณฑ์ทหาร ยังไม่ได้เกณฑ์ทหาร
ขับรถยนต์*  ไม่ได้ ได้ ใบขับขี่เลขที่
สถานะภาพ  โสด สมรส(จดทะเบียน) สมรส(ไม่จดทะเบียน) หย่า หม้าย
ชื่อคู่สมรส อาชีพ
สถานที่ทำงาน จำนวนบุตร
ชื่อ-นามสกุลบิดา อายุ
อาชีพ สถานะ  มีชีวิตอยู่ ถึงแก่กรรม
ชื่อ-นามสกุลมารดา อายุ
อาชีพ สถานะ  มีชีวิตอยู่ ถึงแก่กรรม
จำนวนพี่น้อง ชาย
หญิง เป็นบุตรคนที่
 
ความสามารถทางภาษาและอื่นๆ
ความรู้ภาษาอังกฤษ การพูด  ดีมาก ดี พอใช้
  การอ่าน  ดีมาก ดี พอใช้
  การเขียน  ดีมาก ดี พอใช้
  การฟัง  ดีมาก ดี พอใช้
ความรู้ภาษาอื่นๆ กรุณาระบุ
  การพูด  ดีมาก ดี พอใช้
  การอ่าน  ดีมาก ดี พอใช้
  การเขียน  ดีมาก ดี พอใช้
  การฟัง  ดีมาก ดี พอใช้
พิมพ์ดีด ภาษาไทย(คำ/นาที) ภาษาอังกฤษ(คำ/นาที)
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 
สุขภาพโดยทั่วไป
ท่านเคยป่วยหนัก หรือได้รับอุบัติเหตุรุนแรงในระยะ 2 ปีที่ผ่านมาหรือไม่
 ไม่เคย เคย กรุณาระบุชื่อโรค หรือโรงพยาบาลที่รักษา
สุขภาพทั่วไปในปัจจุบัน  ดีมาก ดี พอใช้
 
บุคคลอ้างอิงที่บริษัทสามารถตรวจสอบประวัติการทำงานได้
ชื่อ-นามสกุล บริษัท
ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
 
รูปถ่ายหน้าตรง*
แนบไฟล์ ประวัติการศึกษา*
แนบไฟล์ ประวัติการทำงาน (หากมี)
เอกสารในการสมัครงานเตรียมมาในวันสัมภาษณ์งาน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบรับรองการศึกษา
  • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร(ถ้ามี)
  • สำเนาใบขับขี่
  • สำเนาวุฒิการศึกษา
  • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 
คำรับรองของผู้สมัคร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ได้กรอกในใบสมัครหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฎว่าเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทโฮมสุขภัณฑ์พิจารณาเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆทั้งนั้น
 

TOP